In november 2017 is door RAAP nabij Berkel-Enschot (Tilburg) een omvangrijk proefsleuvenonderzoek opgestart waaraan ik als fysisch geograaf en als gebiedskenner een bijdrage mag leveren. Het onderzoeksgebied beslaat ook lagere delen van dit dekzandlandschap waar kansen liggen voor bijzondere archeologische resten van off-site activiteiten. Onder andere wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een fossiele venbodem met kansen voor paleo-ecologisch onderzoek. Een eerste succes betreft de vondst van een prehistorische kringgreppel met crematieresten op een lage opduiking binnen dit lage landschap. Vermoedelijk gaat het om de resten van een bronstijd grafheuvel wat een mooie aanvulling is op de diverse bronstijdnederzettingen die de afgelopen jaren in de hoger gelegen nabije omgeving zijn vastgesteld. Met waarnemingen in de lagere delen van het landschap hopen we dit bronstijdlandschap verder te kunnen invullen en begrijpen. Het onderzoek loopt tot door tot in de eerste maanden van 2018, mede afhankelijk van de weersomstandigheden en de grondwaterstand.