Fysisch geografisch onderzoek

Aan de basis van een goed archeologisch onderzoek ligt een degelijke kennis van de paleogeografische en bodemkundige opbouw van het landschap. Als ervaren geo-archeoloog levert Eckhart Heunks bijdragen aan booronderzoeken, proefsleufonderzoeken en opgravingen.

Het onderzoek is gericht op:

  • landschapsreconstructies (genese van het archeo-landschap);
  • bepaling van de bodemopbouw en intactheid van het archeo-landschap;
  • integratie van de archeologische en landschappelijke resultaten;
  • streven naar nieuwe inzichten ten aanzien van landschapsgenese en landgebruik in het verleden;
  • detaillering van het archeologisch verwachtingsmodel.

Project voorbeelden

Paleogeografische analyse van Nijmegen-Noord

Al vanaf 1994 is Eckhart Heunks als fysisch geograaf en senior-prospector actief in de Waalsprong, een grote woningbouwlocatie direct ten noorden van de Waal bij Nijmegen. Het gebied staat bekend als een complex stelsel van stroomgordels met een grote tijdsdiepte en een hoge bewoningsdynamiek. Een gebied ook dat voortdurend in ontwikkeling is en waar iedere nieuwe bouwput kansen biedt het verleden verder te ontrafelen. De voorlopige apotheose daarvan is het omvangrijke landschapsonderzoek dat Eckhart Heunks in 2011-2012 heeft mogen uitvoeren in het kader van de realisatie van de dijkteruglegging Lent (een van de Ruimte voor de Rivier projecten). Deze omvangrijke studie is aangegrepen om alle verzamelde kennis aangaande de landschapsontwikkeling in deze regio te bundelen. Het resultaat is een landschapsbiografie die gelezen kan worden als een ode aan het voorbije landschap (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 60, Heunks & van Hemmen, 2016).
Samenwerking o.a. met: Ferdinand van Hemmen, Biax, gemeente Nijmegen.

Gemeente Tilburg: prospecties, proefsleuven, opgravingen en een regionale paleogeografische kaart.

Vanaf 2008 is Eckhart Heunks als landschapsarcheoloog betrokken bij vele archeologische onderzoeken binnen de gemeentegrenzen van Tilburg. In opdracht van de gemeente en adviesbureaus levert hij hier bijdragen aan de verschillende aspecten van het archeologisch onderzoekstraject. Inzet is een bundeling van kennis ten aanzien van het Tilburgse landschap, leidend tot nieuwe inzichten met betrekking tot de relatie tussen de landschapsgenese en menselijke activiteiten, gerichte onderzoeksvragen voor toekomstig onderzoek en nuancering van het archeologische verwachtingsmodel. Een van de resultaten is een paleogeografische kaart voor de regio Tilburg.
Samenwerking o.a. met: RAAP Archeologisch Advies Bureau, Archol bv, ADC ArcheoProjecten, gemeente Tilburg.

Het Maasdal: proefsleuven, opgravingen en verwachtingskaarten.

Voortbouwend op de opgedane ervaringen als prospectie-archeoloog bij de Maaswerken, heeft Eckhart Heunks vanaf 2007 regelmatig een rol als geo-archeoloog bij diverse opgravingen en proefsleufonderzoeken in het Maasdal. Vanuit een site-overstijgende benadering wordt het paleolandschap rond de onderzochte vindplaatsen gereconstrueerd en wordt de genese van het Maasdal genuanceerd. Deze veldervaringen zijn ten volle benut in een bijdrage aan de totstandkoming van de geomorfogenetische kaart voor de Maasvallei (GKM) en van de hieruit voortgekomen Archeologische Verwachtingskaart Maasdal (AVM).
Samenwerking met : Archol, Grontmij, Maaswerken, Crevasse-advies, RCE.