Archeologische MonumentenZorg (AMZ)

In het kader van een zorgvuldige Archeologische MonumentenZorg (AMZ) is bij ruimtelijke ontwikkelingen in veel situaties een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Het daarbij te doorlopen onderzoekstraject kent verschillende valkuilen die onder andere kunnen leiden tot onnodig en duur onderzoek, frustratie van het planproces, onnodige vernietiging van archeologische waarden, onnodige archeologische risico’s tijdens planuitvoering en het laten liggen van kansen ter beleving en promotie van het cultuurhistorisch erfgoed.

Eckhart Heunks kan op basis van jarenlange expertise in het archeologisch onderzoekstraject als senior-prospector bijdragen aan een gericht, efficiënt en functioneel verloop van het onderzoekstraject.

Deze bijdrage kan onder andere bestaan uit:

  • op basis van bureaustudie vaststellen van archeologische waarden, verwachtingen en onderzoekstraject in het kader van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag of een m.e.r.;
  • inhoudelijke begeleiding van onderzoekstrajecten en opstellen van onderzoeksvoorstellen (Plan van Aanpak) inventariserend veldonderzoek;
  • beoordelen onderzoekrapportages, offertes, PvA’s inventariserend veldonderzoek;
  • begeleiden van / bijdragen aan grootschalige prospecties.

Project voorbeelden

RWS Ruimte voor de Rivier: risicomanagement en kennisborging

Vanaf 2007 tot 2016 is Eckhart Heunks betrokken geweest bij het programma Ruimte voor de Rivier. Van ruim dertig maatregelen langs de verschillende Rijntakken zag hij in samenwerking met de betreffende overheden toe op een soepel verloop van het archeologisch onderzoekstraject en optimale beheersing van de risico’s op dit aspect. De resultaten van al het onderzoek zijn onder andere vastgelegd in een nieuwe archeologische verwachtingskaart voor de uiterwaarden en een overzichtspublicatie van al het archeologisch onderzoek (oplevering najaar 2016). Beide producten zijn inhoudelijk begeleid door Eckhart Heunks.
Opdrachtgever: RWS – Programma Directie Ruimte voor de Rivier

Kleinschalige planontwikkelingen: maatwerk met aandacht voor alternatieve oplossing

Regelmatig geeft Eckhart Heunks op basis van korte bureaustudies (al dan niet met veldverkenningen) advies in het kader van kleine planontwikkelingen (de ‘postzegels’). Dit adviestraject wordt gekenmerkt door maatwerk, directe communicatie tussen verschillende partijen, lage kosten, en veelal een voor alle partijen aanvaardbaar advies. Vaak kunnen onnodige kosten worden voorkomen door slimme planaanpassingen.
Opdrachtgevers o.a.: H.S.R.O., Waterschap Rijn & IJssel / Rivierenland, Provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, gemeente Tilburg

Delfstoffenwinningen en landschapsontwikkeling rivierengebied: tijdige risico-analyses ten behoeve van de lange termijnstrategie

In de delfstoffenwinning gaat het veelal om grootschalige ingrepen in het landschap. Vanuit kostenbeheersing is een tijdig beeld van archeologische verwachtingen en risico’s cruciaal. Voor verschillende delfstoffenwinners in het rivierengebied is Eckhart Heunks werkzaam en dan met name betrokken bij de eerste fase van het onderzoekstraject; het inschatten van de archeologische risico’s en het opstellen en begeleiden van een praktisch onderzoeksplan.
Opdrachtgevers o.a.: K3Delta – Dekker Grondstoffen, Nederzand, van Nieuwpoort Bouwstoffen, Steengoed (B).

Opstellen leidraden omgang met archeologie en cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Zowel voor het Waterschap Rijn & IJssel als voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft Eckhart Heunks leidraden opgesteld waarin de stappen van het archeologische onderzoekstraject worden gekoppeld aan de verschillende fasen van een planproces. Een helder beeld van het hele proces helpt tijdig risico’s te onderkennen  en maatregelen te definiëren om deze risico’s te beheersen. Maatwerk met aandacht voor de specifieke kenmerken van een project en van de hier te verwachten archeologische resten.

Opdrachtgever: Unie van waterschappen, Waterschap Rijn & IJssel.