Bij de aanleg van een 300 meter lang geologisch profiel dwars door een hoge dekzandrug ten oosten van de Oirschotse heide kon samen met Archol de complete laat-glaciale dekzand-stratigrafie worden bestudeerd. Het profiel is aangelegd ter hoogte van de restanten van een grafheuvelcomplex uit de Bronstijd. Een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg gaat dwars door dit complex en was de aanleiding voor het onderzoek. Het tracé ligt haaks op de dekzandrug. De laag van Usselo betreft een oude houtskoolrijke bodem die gevormd is gedurende het Allerød (ca. 14.000-13.000 jaar geleden). In deze relatief warme periode binnen het laatste deel van de laatste ijstijd (het Weichselien) raakte Nederland weer bebost en kon bodemvorming optreden. De laag is bekend om archeologische vondsten van de Federmesser-cultuur, die helaas niet zijn aangetroffen. Het aantreffen van de laag van Usselo is op zich al erg bijzonder en wordt dan ook aangegrepen voor detailonderzoek naar de regionale laat-glaciale dekzandstratigrafie.