Afronding rapportage grootschalig proefsleuvenonderzoek ViA15 (Overbetuwe-Liemers).

De afgelopen maanden ben ik samen met Archol en ADC bezig geweest met de uitwerking en rapportage van het grootschalige proefsleuvenonderzoek op het toekomstige tracé van de ViA15. Een onderzoek waarin de paleolandschappelijke ontwikkelingen door de tijd centraal staan die onder mijn verantwoordelijkheid is onderzocht. Weer veel geleerd en boeiende resultaten bereikt. Onder andere blijken de komgebieden veel rijker te zijn aan archeologische vindplaatsen dan de reguliere verwachtingskaarten doen vermoeden. Die laaggelegen gebieden waren tot in de Romeinse tijd helemaal niet zo nat en vormde een specifiek onderdeel van het cultuurlandschap. De diverse prehistorische meandergordels daarentegen hebben opvallend weinig vindplaatsen opgeleverd en waren blijkbaar niet zonder meer aantrekkelijk voor bewoning. Deze zandbanen met restgeulen liggen dan ook op veel plaatsen niet of maar weinig hoger dan omliggende gronden en waren vermoedelijk gevoelig voor kwel en hoog water. Op basis van de veldresultaten kon de datering van diverse meandergordels worden bijgesteld.

De eindrapportage komt dit voorjaar beschikbaar, net voordat op diverse plaatsen op het tracé de opgravingen en andere vervolgonderzoeken gaan plaatsvinden.