Passie voor het gelaagde landschap

Eckhart Heunks is na zijn studie fysische geografie (UU) sinds 1993 fulltime actief binnen het archeologische werkveld en heeft zich gespecialiseerd in de landschapsarcheologie. Centraal hierin staat de relatie tussen het natuurlijke landschap, de mogelijkheden en beperkingen die het heeft geboden voor menselijke bewoning en activiteiten door de eeuwen heen, en de culturele weerslag daarvan. Kennis van deze relatie is onder andere van toepassing bij het maken van archeologische verwachtingskaarten, het uitvoeren van gerichte prospectie-onderzoeken, risico-evaluaties en landschapsreconstructies. Als landschapsarcheoloog vormt hij sinds 2007 een zelfstandig bureau, met de intentie om vanuit de inhoud op flexibele wijze degelijk onderzoek en advies te kunnen leveren.

Eckhart Heunks

Kernactiviteiten:

  • paleogeografisch en bodemkundig onderzoek in de verschillende fasen van het archeologisch onderzoekstraject.
  • inzet als senior-prospector bijvoorbeeld bij verkennende/karterende veldonderzoeken en het opstellen van archeologische verwachtingskaarten.
  • advies en risicomanagement ten aanzien van het aspect archeologie in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.
  • cultuurhistorische analyses en ontwerphandreikingen in het kader van een ruimtelijk planproces. De biografie van het landschap als inspiratiebron voor ontwerp bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Kernkwaliteiten:

  • streven naar kenniswinst: centraal staat de vraag wat het onderzoek toe kan voegen aan onze kennis over het verleden;
  • integratie van deeldisciplines binnen een onderzoek;
  • streven naar een efficiënt en zinvol onderzoekstraject zonder onnodige kosten en vertragingen;
  • gericht advies op maat in goed overleg met ontwikkelaar, bevoegd gezag en andere betrokken partijen;
  • passie voor het gelaagde landschap!

Beroepsregistratie (10-3-2017)

Vooruit dan maar. Mee met de tijd en in februari positief getoetst voor zowel de actorstatus  “Senior Specialist Fysische Geografie” als voor de actorstatus “Senior KNA Prospector” in het Actorregister Archeologie. Zo voelde het al, zo functioneerde ik al, en zo gaan we vol energie weer verder klussen aan mooie projecten!

Puzzelen in Romeins Bodegraven (22-02-2017)

Lag het castellum van Bodegraven nu wel of niet aan een veenriviertje? En zo ja, waar lag dat riviertje dan en werd het mogelijk tevens een crevasse van de Rijn? Enkele diepe boringen samen met Archol in een klein plangebiedje om meer grip te krijgen op dit en andere landschappelijke vraagstukken rond het castellum. Wel helmpje op want best gevaarlijk!

Enkele lopende projecten (februari 2017)

Evaluatie van het landschapsonderzoek in het kader van 10 jaren AMZ in de gemeente Tilburg en synthese van huidige stand van kennis op dit gebied ten behoeve van zinvol onderzoek in de nabije toekomst. Opdrachtgever: gemeente Tilburg. Doorlooptijd.2017.

Terug naar de basis: verkennend, karterend en waarderend booronderzoek op het tracé van een kabelverbinding tussen Zaltbommel en Druten. In samenwerking met Archol. Opdrachtgever: Arcadis.

 

 

voorkant-publicatie-rvdr

Oplevering overzichtspublicatie archeologisch onderzoek Ruimte voor de Rivier

Op 13 december 2016 is de overzichtspublicatie gepresenteerd van al het archeologisch onderzoek dat afgelopen 15 jaren in het kader van Ruimte voor de Rivier is uitgevoerd. Deze presentatie werd verzorgd door Eckhart Heunks en Nico Willemse (RAAP), auteur van de publicatie, en werd afgesloten met de overhandiging van twee exemplaren aan de directeur van het RWS-programma en het (vervangend) hoofd van de afdeling kennis van de RCE. Deel 1 van de publicatie biedt per deelproject een compleet overzicht van zowel de archeologische bevindingen als van het gevolgde AMZ-proces en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Deel twee heeft een meer synthetiserend karakter en gaat in op de behaalde kenniswinst zowel ten aanzien van ons beeld over het leven langs de grote rivieren, als over de manier waarop het archeologisch onderzoek is uitgevoerd en het aspect archeologie is meegenomen in het planproces. Dat leidt tot enkele (urgente) aanbeveling voor toekomstig onderzoek.

De rijk geïllustreerde en schitterend opgemaakt publicatie is opgenomen in het publicatie-archief van de RCE en te vinden onder:

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/ruimtevoorderivier2016.pdf

Veel lees- en kijkplezier!

 

Voorzitter sessie Ruimte voor de Rivier Reuvensdagen 2016

In de afgelopen jaren zijn op ruim 30 plaatsen werken uitgevoerd om rivieren in Nederland meer ruimte te geven, waardoor de kans op overstromingen verkleind is. In het kader van dit landelijke programma van Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier geheten, zijn dijken verder landinwaarts gelegd, nevengeulen gegraven en uiterwaarden verlaagd. Een wezenlijk onderdeel van dit programma was archeologie; onderzoek naar vindplaatsen in de uiterwaarden en de bewoningsgeschiedenis langs de rivieren. In deze sessie, die wordt voorgezeten door Eckhart Heunks, wordt een overzicht geboden van alle projecten die uitgevoerd zijn en zullen enkele projecten nader voor het voetlicht worden gebracht.

Het tiende jaar is ingegaan!

Sinds de start op 1 oktober 2007 is de tijd snel gegaan. Geen moment verveeld, veel geleerd en met heel veel mensen samengewerkt. Een kleurige regenboog aan projecten is gepasseerd. Projecten kunnen inhoudelijk nog zo boeiend zijn, zonder een fijne  samenwerking wordt het geen succes. Op deze plaats dan ook dank voor alle prettige samenwerking tot heden.

voorkant-uitsnede

Oplevering nieuwe publicatie:

‘In het krachtenspel van mens en Waal’.

Een biografie van het Lentse land.
Heunks & van Hemmen, 2016.

Uit de flaptekst:
‘Gelijk een biografie wordt in stappen door de tijd, beginnend in de ijstijden, de lezer meegevoerd door een voortdurend aan veranderingen onderhevig landschap. Natuurlijke krachten domineerden tot in de middeleeuwen deze veranderingen…Lees meer> 

 

Intensievere samenwerking met Archol b.v.

Al jaren is sprake van een vruchtbare samenwerking met Archol b.v. Het adviesbureau dat zijn wortels heeft aan de universiteit van Leiden, bescheiden is in omvang, maar wel probeert de interessantere projecten in de wacht te slepen.  Leuk om mee samen te werken dus, waarbij mijn expertise als senior-prospector en fysisch geograaf volop wordt benut. Dit smaakt naar meer en de intentie is die inzet komende tijd te verbreden. (http://www.archol.nl/)

 

Enkele interessante nieuwe projecten (zie ook projectenpagina)

Verkennende veld- en bureaustudie naar de archeologische verwachtingen van plangebied Barneveld-Noord in samenwerking met Archol en de regio-archeoloog (Peter Schut). Opdrachtgever: gemeente Barneveld.

Beoordeling planstudiefaseaspect archeologie Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland